นักเรียนเอกคอมพิวเตอร์ ม.4 และม.5 เข้าร่วมการแข่งขัน KMUTNB Micro-Mechanism Robot Contest (MRC) 2018
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
1. นายปรัษ ธรรมโชติ ม.5 
2. เด็กชายพัทรพล ธีรสมบูรณ์กุล ม.5
3. นายสมพร บาลทิพย์ ม.4
4. นายพลวิชญ์ ดวงสุข ม.4

7957

S 23036048

S 23036047

7959

S 23036018