วิธีการซ่อมครั้งที่ 3

Untitled4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

ให้นักเรียนทำงาน Ai มา 2 ชิ้น โดยทำ infographic มา 2 เรื่อง

 (ห้ามใช้ไฟล์ภาพมาตกแต่ง แต่ต้องใช้ Ai วาดขึ้นมาหรือดร๊าฟเท่านั้น)

ส่งเป็นไฟล์ .ai

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา หุ่นยนต์

ให้นักเรียนทำงาน Ae มา 2 ชิ้น โดยใช้วิดีโอที่มีตัวเองในงานทั้ง 2 ชิ้น

ส่งเป็นไฟล์ .mp4

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายวิชา ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

 ให้นักเรียนสร้างเกมเก็บผลไม้ ด้วยโปรแกรม Scratch สามารถหาข้อมูลได้ทางเวบเพจของโปรแกรม Scratch

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รายวิชา การนำเสนอข้อมูล  รหัสวิชา ง33237

ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์ชนิดกีฬา และนามบัตร  ด้วยโปรแกรม illustrator ส่งเป็นไฟล์ .ai

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รายวิชา คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหารและการโรงแรม รหัสวิชา ง33202

ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์โฆษณาและการ์ดเชิญเปิดร้านอาหาร  ด้วยโปรแกรม illustrator

ส่งเป็นไฟล์ .ai

ทำเสร็จให้บันทึกใส่ flashdrive มาส่งด้วยตนเอง

ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 15  พฤศจิกายน 2561

สถานที่ส่ง ห้องพักครู กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ