สอบคัดเลือกวิชาเอกคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย(MT : Multimedia Technology) และ เอกคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT : Information Technology) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
IMG 1769
IMG 1770
IMG 1771
IMG 1773
IMG 1779