นักเรียนเอกคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรได้เข้าร่วมแข่งขัน สื่อผสม "เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก" การแข่งขันสื่อผสม ในโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 13 ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับ ปวช. รอบชิงชนะเลิศ การนำเสนอสื่อผสมใน‪วันที่ 13-14‬ ‪ธ.ค. 2561 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

สื่อผสมของนักเรียน จะต้องมีเนื้อหาที่นำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นตนเองเกี่ยวกับ
1) นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ‑งแวดล้อม
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์)
4) คุณภาพชีวิต หรือ Life Style
5) วิถีไทย ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 หัวข้อ ค่ะ โดยมีเวลานำเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการทีมละ 10 นาที

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1.นายปริญญา เติมกสิพาณิชย์ ม.4/7ก
2.น.ส.ธนพรรณ เรืองสุข ม.4/7ก
3.นายธนัช เมตตาจิต ม.4/7ก
25611214 181215 0288
25611214 181215 0196
25611214 181215 0312
25611214 181215 0006
25611214 181215 0105
25611214 181215 0107