contest 209

รายละเอียด http://contestwar.com/download/file/fid/12942

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน" Battle Robot Warrior" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของในด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
  3. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงความมีน้ำใจนักกีฬา

กำหนดการ

  • ประกาศรับสมัครการแข่งขัน “Battle Robot Warrior” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  • วันที่ 3 กันยายน 2561 ประชุมและชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถามการแข่งขันแก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จัดการแข่งขัน “Battle Robot Warrior”

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ส่งแบบตอบรับมาทางโทรสารหมายเลข 02-3192710-1 หรือ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รางวัลการแข่งขัน
ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท