รายละเอียด http://contestwar.com/download/file/fid/12926

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติส่งผลงาน

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิน

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจนและมีเอกลักษณ์
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยโลโก้ ThaiNamthip และเลข 60 years
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของไทยน้ำทิพย์ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 • ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 • ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 • ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลอื่น หากเกิดความขัดแย้งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน
 • แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของไทยน้ำทิพย์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ความหมายตราสัญลักษณ์ไทยน้ำทิพย์

 • ตราสัญลักษณ์ไทยน้ำทิพย์ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยลักษณะตัวอักษรสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งและความทันสมัย
 • สีแดงของโลโก้ (ค่าสี Y100 M100) มีนัยยะทางวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นสีของธงชาติไทย ซึ่งสื่อถึงความภักดีและการอุทิศให้แก่ประเทศชาติ
 • สัญลักษณ์รูปหยดน้ำ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหยดน้ำฝน หมายถึงความบริสุทธิ์และความสดชื่นของผลิตภัณฑ์
 • มุมของหยดน้ำ ซึ่งพุ่งเฉียงขึ้นด้านบน เปรียบเสมือนทิศทางลมที่พุ่งไปข้างหน้า สื่อถึงการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
 • สีเขียวเทอควอยซ์ของหยดน้ำ (ค่าสี C100 Y30 K5) มีนัยยะถึงความบริสุทธิ์และความสะอาดของน้ำ

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น (ประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

รางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินสดมูลค่ารวม 50,000 บาท