NSC2019 Poster

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 : NSC 2019 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล เงินสนับสนุน โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต
 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
 4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
 5. เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 2. มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
 3. มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
 4. เฉพาะหมวด 31 โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) เปิดกว้างตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงบุคคลทั่วไป ส่วนหมวด 32 BEST 2019: BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน เปิดกว้างตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงครู อาจารย์ (ยกเว้นบุคคลทั่วไป)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น โครงการหนึ่งมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้พัฒนารายหนึ่งรายใดเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 โครงการ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตัดสิทธิ์โครงการนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน
 2. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน ผู้เสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ
 3. ทุกโครงการต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
 4. โครงการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน ผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานได้จากหน้าระบบลงทะเบียน (GENA) และดำเนินการ ดังนี้
  • การขอเปลี่ยนชื่อโครงการ: ผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่สังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรกของแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้ สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ
  • การขอเปลี่ยนหมวดการแข่งขัน: ขอให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่โครงการสังกัด และ/หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการ จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่สังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรกของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค และการขอเพิ่มรายชื่อผู้พัฒนาใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงการอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด NSC2019 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานภูมิภาคและเนคเทคเท่านั้น
 5. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้พัฒนา ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
 6. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ผู้พัฒนาจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
 7. หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค
 8. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัลแต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสิน
 9. ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดแจ้งให้เนคเทค และศูนย์ประสานงาน รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของ ผู้พัฒนาเอง
 10. การรับเงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวด และเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการที่สังกัด
 11. การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้น

กำหนดการของการแข่งขัน

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ) 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ) 22 ตุลาคม 2561    
 • ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ 23 ตุลาคม 2561 - 22 มกราคม 2562    
 • ทำสัญญาและพิธีมอบทุน พฤศจิกายน 2562    
 • กำหนดส่งมอบผลงาน (รอบสอง: รอบนำเสนอผลงาน)    23 มกราคม 2562    
 • ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    15 กุมภาพันธ์ 2562    
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีนาคม 2562    
 • รับถ้วยพระราชทาน มีนาคม 2562