แข่งขันแสดงความสามารถโปรแกรม Adobe "Thailand Design Creator Competition 2019"

Art Contest1 51

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ "Thailand Design Creator Competition 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign
 3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้

กติกา

 1. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Adobe Photoshop Illustrator, InDesign
 2. การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์  และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 3. การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop  ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

ระยะการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซด์  www.aritedu.com/creator2019 เท่านั้น หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 - 524

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe  Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 522
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 524
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ MOS Olympic Thailand competition  2019

contest 228

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ "MOS Olympic Thailand competition  2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand  Competition  ปี 2018 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
 3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

โปรแกรมการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่

 1. โปรแกรม Microsoft Word 2016
 2. โปรแกรม Microsoft Excel 2016
 3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016

ระยะเวลารับสมัคร 

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 • ผ่านเว็บไซด์เออาร์ไอที  www.aritedu.com/olympic2019
 • หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 - 524

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
  • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • เงินรางวัลคนละ 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 522
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 524
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.)
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน
 3. ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน/มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ (มีลายเซ็นของผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ) โดยไม่จำกัดจำนวนทีม

กติการประกวด

 1. ส่งคลิปผลงาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2561
  • การส่งเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ 1)ส่งผลงานที่ ม.ร. ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หรือ 2)ส่งผลงาน ที่สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง
  • ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องส่งผลงานผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 2. ส่งผลงานคลิปด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ เฉพาะส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง (วงเล็บมุมซองประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี study @Ramkhamhaeng SEASON 2”)
 3. ประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการฯ เพื่อเข้าประกวดการคัดเลือกรอบแรกที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
 4. นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการฯ มาคัดเลือกรอบแรกพร้อมคลิปผลงานจากส่วนกลาง และประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทางเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University
 5. กำหนดการตัดสิน ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยพิจารณาจาก ข้อ 4

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ประชุมชี้แจงแก่ผู้แทนโรงเรียน วันที่ 27 กันยายน 2561
 • เปิดรับผลงานคลิป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2561
 • ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมายังส่วนกลาง วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลรอบตัดสินและมอบรางวัล วันที่ 28 มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • เงินสนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ทีมละ 3,000 บาท)
 • เงินสนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย (จำนวน 10 ทีม ทีมละ 3,000 บาท)

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทร.02-310- 8045-7
 • โทรสาร.02-310- 8048
 • Facebook Fanpage : PR Ramkhamhaneng University

http://contestwar.com/download/file/fid/13234

clip contest 72

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
“ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครู ที่สะท้อนถึง เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)          

 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ไม่ทุจริตคดโกง
 • ความตรงต่อเวลา
 • ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
 • พูดจริง/ไม่โกหก

กรอบและแนวคิด
ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม ต้องมีสถานะในปัจจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกอบด้วย

 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร    
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
 • ประเภทประชาชนทั่วไป มี 5 รางวัล ประกอบด้วย    
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
  เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.