กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  รักษาดินแดน
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป์)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (อุตสาหกรรม)
  ลูกเสือและเนตรนารี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก
  กิจกรรมแนะแนว
  ศูนย์ศักยวิโรฒ

222