ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ใช้เรียนเดือนสิงหาคม 2563)

ตารางเรียนเดือนสิงหาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางเรียนเดือนสิงหาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนเดือนสิงหาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนเดือนสิงหาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนเดือนสิงหาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนเดือนสิงหาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6