เเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ไม่มีหมวดหมู่
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาตะวันตก) ได้คัดเลือกนักเรียนชมรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(Speech culb)
จำนวน2คน เเข่งขันกล่างสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ในการเเข่งขันครั้งนี้จัดโดย
คณะเเพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้สนใจเข้าร่วมเเข่งขันทั้งหมด 50 คน จากดรงเรียนมัธยม
ทั้งหลักสูตรไทยเเละนานาชาติทั่วประเทศ ในการเเข่งขันรอบเเรกผู้เข้าเเข่งขันทั้งหมด 50 คน ต้องกล่าวสุนทรพจน์
เป็นภาษาอังกฤษ จากหัวข้อ Building Healthy Community through Health Education โดยมีการเเจ้งหัวข้อล่วงหน้า
1 เดือน ซึ่งมีการคัดผู้เข้าเเข่งขันในรอบเเรกให้เหลือจำนวน 8 คน เพื่อเข้าเเข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อในการพูด
ในรอบชิงชนะเลิศมี 2 หัวข้อ ผู้เข้าเเข่งขันที่ผ่านรอบชิงชนะเลิศต้องจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อ ดดยการพูดสด ให้เวลา
เตรียมตัว 8 นาที สรุปผลการเเข่งขันดังนี้
1. นางสาวนันทิชา ชาติกานนท์    ชั้นม.6/4
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เเละเงินสด 3,000บาท ในการพูดภายใต้หัวข้อ Cultural Barriers to Healthy Asean
2. นางสาวไอรีน่า สงวนสัตย์    ชั้น ม.5/1
ได้รับเกียรติบัตรร่วมการเเข่งขัน