บุคลากร

ฝ่ายพัฒนานักเรียน

คณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักเรียน


 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์ยุทธกร    ไพรวงษ์

อาจารย์

หัวหน้างานวินัยนักเรียน

อาจารย์จตุพร   บรรเริงเสนาะ

หัวหน้างานระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น