ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรับน้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออกได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ-อาเซียน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 และอาจารย์ประจำวิชาเอก รวมถึงสร้างมิตรภาพระหว่างแต่ละสาขาวิชาเอก เพื่อให้มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ

 

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโครงการ MJES ของ Mainichi Academic Group

ในปีการศึกษา 2560 นี้กลุ่มสาระภาษาตะวันออกได้เป็นตัวแทนของทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับ Mainichi Academic Group ในโครงการ MJES ซึ่งเป็นโครงการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อาหารไทย ศิลปะไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนที่เช้าร่วมโครงการจะอาศัยอยู่กับครอบครัวของนักเรียนชาวไทย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือ Mr. Takuya Kawabe