การประชุมรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI)

การประชุมรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI) 

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายก สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เข้าพบ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ ผอ. รร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อหารือและให้คำปรึกษาหลักสูตรใหม่ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI) เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านนี้ ให้กับนักเรียน อาจารย์ ของสาธิต มศว ประสานมิตร และก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกันในการทำกิจกรรม โครงงาน งานวิจัยและพัฒนา ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกันต่อไป