การอบรม Chatbot

🏫 วันที่27 พ.ค.62
การอบรม Chatbot โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และNECTEC

ให้กับนักเรียนวิชาเอก EAI และ Digital media art ระดับชั้นม.4 จำนวน 30 คน

เนื้อหาจะเน้นความเข้าใจเบื้องต้นและการพัฒนาแชตบอตอย่างง่าย โดยกิจกรรมครั้งนี้จะทำการคัดเลือก Potential Teams เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันและใช้งานจริงที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนต่อไป