บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

อาจารย์บุปผา  ม้วยแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

อ.กิริยา กุศลส่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

อาจารย์ประภาพันธ์  ศรีจันทร์โพธิคุณ

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา