ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร
1.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินทุนจาก วช. และทุนจาก คอบช. อบรมวันที่ 29-30 กันยายน 2559 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท
3.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) อบรมวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี