ศูนย์บริการและให้คำปรึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย University Research Management System (URMS)
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 13.00-16.00 น.
โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือโทรสาร 0-2259-1822 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082