เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีกำหนดการดังนี้
– ภาคทฤษฎี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

– ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา
จ.เพชรบุรี

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อ / ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย
3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุกลุ่มสาขาการวิจัย

โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์

http://research.swu.ac.th/file_new/902_1.pdf