โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 30,31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (กรณีชำระภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จะได้รับเสื้อที่ละลึกจามจุรีวิชาการ)
(รายละเอียดตามเว็บไซค์ ที่แนบ)
http://www.ssr.sc.chula.ac.th/index2.php