ข่าวประชาสัมพันธ์

นันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

(Recreation and Language for Tourism)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

นิทรรศการแนะนำวิชาเอก จัดโดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

ในงานประชุมชี้แจงเรื่องการเรียนของนักเรียนที่จะศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563