อบรม “ปกติหรือป่วยทางใจเราบอกได้”

รวมภาพกิจกรรม การอบรม สัมนา ในหัวข้อเรื่อง “ปกติหรือป่วยทางใจเราบอกได้”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศักยวิโรฒ ชั้น 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

Posts created 26

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top