วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กรมศิลปากร โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ “เปิดตำนานวังหน้า จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดยมี นางวรานี เนียมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายความเป็นมาและความสำคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล จากอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมเข้าชมโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส และการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ชุด “พระสมุทร” จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมีนักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์จาก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมกิจกรรม

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

102total visits,1visits today