รายวิชา ส32102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัยหาอย่างสร้างสรรค์ ถุกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

จากนักเรียนเอกคอมพิวเตอร์

 


313total visits,1visits today