ข่าวประชาสัมพันธ์

Story Telling Contest 2018 for M.3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling Contest 2018) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ได้ร่วมความร่วมมือจาก นักเรียนระดับชั้น ม.4 เอก Innovation English Major (IEM) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.3 เป็นอย่างมาก

Singing Contest 2018 (Semi and Final round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2018: Semi and Final Round)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจ

Singing Contest 2018 (Audition Round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2018: Audition Round)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ เวลา 11.50 น ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร เป็นกรรมการตัดสินผู้เข้าแข่งขันด้านการร้องเพลง การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน
ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเคร่งเครียดหรือจริงจัง นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากรอบๆตัวได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจและถูกกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นของช่วงวัยชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจกับความสามารถของตน

Spelling Bee Competition 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee Competition)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 ตึกวิทยวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการจุดประกายให้นักเรียนรัก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนต่อไป

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
นักเรียนทุกคนต่างแสดงออกถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด

ประชุมประจำกลุ่มสาระ ครั้งที่ 2

เนื่องด้วยทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้วางแผนดำเนินการจัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

ทางกลุ่มสาระ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น

ประชุมวิชาการPLCประจำเดือนกรกฎาคม

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดการประชุมวิชาการ PLC ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 7 กค 61 ณ ห้อง 1712 ณ อาคารวิทยวิโรฒ โดยอ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้ชีแจ้งและวางแนวทางการดำเนินงานแก่บุคคลากรภายใน

PIM Language Competition ครั้งที่ 3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) นำโดย ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันสะกดดคำ Spelling Bee ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30-14.30 น. ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาว นัทชา สหพัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2

นางสาว วริษา โชติสนธิ

ประชุมกลุ่มสาระครั้งที่ 1

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) จัดประชุมประจำกลุ่มสาระครั้งที่1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ และ อ.ดร วรพงษ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาและวางแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(มัธยม)

ต้อนรับอาจารย์นิสิตฝึกสอนประจำปี2561

Training Day

Training Day : based on critical & creative thinking skills

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรมภายในแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการฝึกสอนแบบ based on critical & creative thinking skills ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและความเข้มข้นอย่างมาก