ข่าวประชาสัมพันธ์

Seminar: EIL-Informed Perspective of ELT Material Development by Ajarn Sonthaya Rattanasak

เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำหนังสือประกอบการสอนขึ้นด้วยตนเอง
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “EIL-Informed Perspective of ELT Material Development”
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สนธยา รัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้และ
อธิบายกระบวนการจัดทำหนังสืออย่างละเอียดและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ทุกท่าน

 

ประชุมกลุ่มสาระ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมกลุ่มสาระเพื่ออัพเดทข้อมูลจากการประชุมวิชาการที่ผ่านมา
ให้กับอาจารย์ทุกท่านทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า

 

English & French Camp 2019

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ IEM เข้าค่ายเอก “English & French Camp 2019”
ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสองเอกเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและ
จัดการสิ่งต่างๆในค่ายครั้งนี้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้ใช้ภาษาในการทำกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆในค่ายได้เสริมสร้างความรัก
และความสามัคคีระหว่างพี่-น้องรวมถึงความรักและความสามัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างเอก

 

ประชุมกลุ่มสาระ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมกลุ่มสาระเพื่อชี้แจงรายละเอียด ระดมความคิดและตกลงแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า

Active learning room

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)ได้อบรมการใช้จอ interactive ในการจัดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562ณ ห้อง Active Learning room บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
กับห้องที่ได้รับการตกแต่งปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

English Camp Ecoventure

เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp Ecoventure” ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมในฐานส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและรักสิ่งแวดล้อมเช่น ฐานแยกประเภทของขยะ
ฐานสร้างสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เป็นต้นนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
และทักษะการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมในวันที่สองเป็นกิจกรรมผจญภัย โดยนักเรียนได้นั่งเรือออกไปเพื่อปลูกป่าชายเลน พายเรือ เล่นน้ำ
เล่นกระดานโคลนรับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยที่กระเตงกลางน้ำ และปิดท้ายด้วยการชมวิถีชีวิตของลิง
ที่อาศัยอยู่ตามแนวป่าชายเลนถือเป็นประสบการณ์ที่น่าผจญภัยและสนุกสนานเป็นอย่างมาก

   

 

อำลาคณาจารย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส

ในวันพฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หลังจากคณาจารย์และนักเรียนได้เข้าร่วม พิธีอำลาคณาจารย์ – ลาน้อง และ
พิธีบายศรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น
คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกอังกฤษ-ฝรั่งเศสได้ถ่ายรูปร่วมกัน
เพื่อเป็นที่ระลึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความทรงจำดีๆที่จะอยู่ในใจของเราตลอดไป

SGLC English Competition

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันในงาน “SGLC English Competition” ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นักเรียนของเราได้ร่วมเข้าแข่งขัน
ในรายการ “Crossword”, “Spelling Bee” และ “French Speech” โดยนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1        การแข่งขัน Crossword

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน Crossword

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1        การแข่งขัน Spelling Bee

National Public Speaking Competition

ในวันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในงาน National Public Speaking Competition ในหัวข้อ “Nature is a common language” โดยการแข่งขันในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ESU Thailand) บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นของนักเรียน
ที่จะคว้ารางวัล

BCC Spelling Bee Contest

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขัน “BCC Spelling Bee Contest” ในงานวิชาการ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
มีจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 32 คนโดยนักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1         จำนวนเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวนเงินรางวัล 2,000 บาท

งานสาธิตวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (“Word Power”) และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Word Clue) บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน
ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมาก

นอกจากการแข่งขันทางด้านภาษา นักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM, อังกฤษ-อังกฤษ และอังกฤษ-ฝรั่งเศส ได้ร่วมกัน
จัดซุ้มกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการในครั้งนี้

 

โครงการบริการวิชาการ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ร่วมเดินทางไปกับทางคณะโรงเรียน เพื่อจัดติวการทำข้อสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดสระแก้ว

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมาก โดยสังเกตจากการตั้งใจฟัง จดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ตอบคำถามและถามคำถามเพิ่มเติม บรรยากาศการติวเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน

 

การแข่งขัน Crossword “อัสสัมชัญวิชาการ”

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้พานักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน Crossword ในงาน “อัสสัมชัญวิชาการ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

นายธัชธรรม สังขะเมฆะ       วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นายภูมินทร์ เกรียงโกมล      วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 

Story Telling Contest 2018 for M.3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling Contest 2018) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ได้ร่วมความร่วมมือจาก นักเรียนระดับชั้น ม.4 เอก Innovation English Major (IEM) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.3 เป็นอย่างมาก

Singing Contest 2018 (Semi and Final round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2018: Semi and Final Round)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจ

Singing Contest 2018 (Audition Round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2018: Audition Round)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ เวลา 11.50 น ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร เป็นกรรมการตัดสินผู้เข้าแข่งขันด้านการร้องเพลง การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน
ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเคร่งเครียดหรือจริงจัง นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากรอบๆตัวได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจและถูกกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นของช่วงวัยชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจกับความสามารถของตน

Spelling Bee Competition 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee Competition)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 ตึกวิทยวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการจุดประกายให้นักเรียนรัก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนต่อไป

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
นักเรียนทุกคนต่างแสดงออกถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด

ประชุมประจำกลุ่มสาระ ครั้งที่ 2

เนื่องด้วยทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้วางแผนดำเนินการจัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

ทางกลุ่มสาระ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น

ประชุมวิชาการPLCประจำเดือนกรกฎาคม

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดการประชุมวิชาการ PLC ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 7 กค 61 ณ ห้อง 1712 ณ อาคารวิทยวิโรฒ โดยอ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้ชีแจ้งและวางแนวทางการดำเนินงานแก่บุคคลากรภายใน

PIM Language Competition ครั้งที่ 3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) นำโดย ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันสะกดดคำ Spelling Bee ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30-14.30 น. ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาว นัทชา สหพัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2

นางสาว วริษา โชติสนธิ

ประชุมกลุ่มสาระครั้งที่ 1

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) จัดประชุมประจำกลุ่มสาระครั้งที่1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ และ อ.ดร วรพงษ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาและวางแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(มัธยม)

ต้อนรับอาจารย์นิสิตฝึกสอนประจำปี2561

Training Day

Training Day : based on critical & creative thinking skills

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรมภายในแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการฝึกสอนแบบ based on critical & creative thinking skills ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและความเข้มข้นอย่างมาก