ข่าวประชาสัมพันธ์

Storytelling Competition 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันเล่านิทาน
(Storytelling Competition 2020) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ
เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก นักเรียนทุกกลุ่มต่างตั้งใจและเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี
ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน

โดยการแข่งขันมีทัั้งหมด 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1000 บาท

ประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนพฤศจิกายน

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิชาเอก
เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษามากยิ่งขึ้นและผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม การบริการวิชาการ
รวมถึงพูดคุยถึงแนวทางการจัดงาน “สุข (ศุกร์) กำลังดี ที่นี่ประสานมิตร”

Halloween

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ
ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกให้กับนักเรียน ณ โถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ
โดยมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน มีการแจกรางวัล รวมทั้งมีการร้องเพลง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) และศิษย์เก่าวิชาเอกได้จัดกิจกรรม
เล่าเรื่องวงในของคณะรัฐศาสตร์ของภาคอินเตอร์และภาคไทย เกี่ยวกับเกณฑ์การเข้า วิธีสอบจนไปถึงเรื่องภายในคณะ และประสบการณ์จริงจากพี่ปี 1 และ ปี 2 รวมถึงพี่บัณฑิต โดยเป็นการพูดคุย แนะแนว และทำกิจกรรมกับน้องๆ อย่างอบอุ่น
และสร้างแรงบันดาลใจ

ประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนตุลาคม

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการประชุมสรุปภาพรวมและผลการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันในสัปดาห์วิชาการ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแข่งขันให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนวิชาเอก

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 โดยบริษัทเสริมปัญญา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
ได้จัดสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 35 ของบริษัทเสริมปัญญา
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6  วิชาเอก IEM และวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โดยการทดสอบครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสอบจำนวนกว่า 10,483 คน ทั่วประเทศ
จากผลการทดสอบครั้งนี้มีนักเรียนของเราสาธิตประสานมิตร สอบได้คะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้

คะแนนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

นางสาวปานชีวา นิรุตติกุ วิชาเอก IEM สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 10 ของประเทศ

เด็กหญิงกิรณา    เมธสาตร วิชาเอก IEM  สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 10 ของประเทศ

คะแนนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

นายปัณณวิชญ์ พิบูลชัยสิทธิ วิชาเอก IEM สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 15 ของประเทศ

นางสาวพงศ์พัชรา พงศ์ชวลิตกุล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาค และเป็นอันดับที่ 11
ของประเทศ

และรางวัลสุดท้าย คะแนนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

นายอาณา มหาโพธิกุล วิชาเอก IEM สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาค และ
เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ

Singing Contest 2020

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง Singing Contest 2020
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
และใช้ความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลง โดยบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
และสนุกสนาน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กหญิงณัฐิภา อิ่มเขียว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(6)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่
เด็กชายณัฐภัทร พิชยานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(4)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่
เด็กหญิงปัณณ์ชญา รัตนตั้งตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(4)

Spelling Bee 2020

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดโครงการ Spelling Bee 2020
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1712 Language Fostering Room
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจและต่างเตรียมความพร้อมมาอย่างดี

การประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนสิงหาคม             

               ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลวิชาเอก เกณฑ์การจบและการจัดค่ายเอก นอกจากนั้นยังมีการพูดคุยถึงโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 และการสอบซ่อม

การเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ By English AfterNoonz

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ” โดยได้รับเกียรติจากคุณณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์
เจ้าของเพจ English AfterNoonz มาให้เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาให้กับนักเรียนวิชาเอก

การแนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จากรุ่นพี่ในวิชาเอก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
ได้จัดการอบรมแนวทางการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนศิษย์เก่าในวิชาเอก
นักเรียนศิษย์เก่าได้มาให้คำแนะนำน้องๆในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย การอ่านหนังสือ การจัดสรรเวลา
อีกทั้งยังได้เล่าประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในวิชาเอก


การประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนกรกฎาคม

                  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการเปิดเทอมครั้งนี้
มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจึงต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยน
แนวทางการเรียนการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

              โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ PSM’s New Normal in Learning Management
ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
จึงได้ส่งตัวแทนอาจารย์เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาครั้งนี้ อาจารย์ทุกท่านต่างเรียนรู้ร่วมกัน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างตั้งใจ

การประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนพฤษภาคม

          ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสอนออนไลน์และ
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องเตรียมให้พร้อม 
การวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการพัฒนาและดูแลวิชาเอก

การประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนมีนาคม

          ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้มีการประชุมเพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
โครงการของกลุ่มสาระ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและการแข่งขันภายนอก
การสอบซ่อมของนักเรียนปีการศึกษา 
2562 พร้อมทั้งภาระงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563

การอบรมการใช้ Google Classroom

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม และวันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ
อาจารย์กฤณภัช อากาศวิภาต และอาจารย์ชินดนัย ผ่องพักตร์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
ได้จัดอบรมการใช้ Google Classroomให้กับอาจารย์จากหลักสูตรนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
อาจารย์ทุกคนต่างตั้งใจและเรียนรู้การใช้ Google Classroom อย่างสนุกสนาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Valentine’s Day 

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอก IEM และเอกภาษาอังกฤษ
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ มีการร้องเพลงรัก ตอบคำถามเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์
แจกของรางวัลให้กับผู้ตอบคำถาม และมีการแจกลูกอมและช็อกโกแลตให้กับนักเรียน
บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักและรอยยิ้มของทุกคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนของเราได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวกมลชนก โชคนำกิจ      ม.5 เอกภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ภาษาจีน)
นางสาววรัสนันท์ เทพแก้ว        ม.5 เอกภาษาจีน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

เข้าร่วมการแข่งขัน
นายจิรสิน ถิ่นบาง                      ม.6 เอกภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนกุมภาพันธ์

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้มีการประชุมสรุปงานวันสัปดาห์วิชาการ
พูดคุย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเดือนมีนาคมนี้
พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับภาระงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า

 

งานสัปดาห์วันวิชาการ 23 มกราคม 2563 หมวดภาษาตะวันตก (Word Power and Word Clues)

ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ได้จัดงานสัปดาห์วันวิชาการ เปิดบ้านวิชาเอก ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 ภายใต้ชื่อ Show Share Challenge ทางหมวดภาษาตะวันตกก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับงานวันวิชาการขึ้นเช่นเดียวกัน 2 รายการ ซึ่งก็คือรายการการแข่งขัน Word Power และรายการการแข่งขัน Word Clues

การแข่งขันรายการ Word Power (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

การแข่งขัน Word Power มีทั้งการแข่งขัน Jumbled Words ซึ่งเป็นการแข่งขันเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้อง ส่วนการแข่งขัน Pictorial นั้น เป็นการแข่งขันสะกดคำจากภาพที่แสดงบนหน้าจอและสุดท้ายการแข่งขัน crossword คือการให้นักเรียนสะกดคำลงช่องว่างจากคำใบ้ให้ถูกต้อง

 

ภาพรวมกิจกรรมภายในงาน

และผลการแข่งขัน Word Power มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (1)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (1)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา (1)

 

 

การแข่งขันรายการ Word Clues (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ภาพรวมกิจกรรมภายในงาน

และผลการแข่งขัน Word Clues มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนพฤศจิกายน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) จัดประชุมกลุ่มสาระประจำเดือนพฤศจิกายน
ในวันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Language Fostering Room (1712)
เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมของกลุ่มสาระและกิจกรรมภายในโรงเรียนที่จะเกิดขึ้น
อีกทั้งยังได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนและการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิชาเอก ปีการศึกษา 2563

“En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l’enseignement du français : “Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์ได้พานักเรียนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
เข้าร่วมแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 40 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
โดยมีชื่องานว่า “En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l’enseignement
du français : “Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 95 โรงเรียน ผลปรากฏว่า
นางสาวพิชญ์สินี สุวรรณดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลที่ 2
ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส และได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

การเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษครั้งที่ 14

ณ วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางหมวดภาษาตะวันตกได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและปลายเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ด.ญ. เมษา วิบูรณ์ภาณุเวช                ม.3/3                             เลขที่ 43

ด.ญ. วิภารดี ศรีวิเชียร                     ม.3/4                             เลขที่ 43

ด.ช. ณธกร มงคลจิรชัย                    ม.3/5                             เลขที่ 47

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวมุนินท์  แสงสินทรัพย์             ม.4 เอกภาษาจีน               เลขที่ 27

นางสาวสุวลักษณ์ พุทธโร                  ม.5 เอกภาษาอังกฤษ          เลขที่ 24

นายนันทิวรรธ โชติคุต                     ม.6 เอกภาษาอังกฤษ          เลขที่ 30

 

ผลการแข่งขัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนันทิวรรธ โชติคุต นักเรียนระดับชั้นม.6 เอกภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชมเชย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ด.ช. ณธกร มงคลจิรชัย นักเรียนระดับชั้นม.3/5 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

     Singing Contest 2019 (Final Round)

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง
Singing Contest 2019: Final Round สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ความสามารถพิเศษของตน
ทางด้านการร้องเพลง บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน
อีกทั้งทุกคนยังเอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขัน และลุ้นว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันร้องเพลงในปีนี้
 

    Spelling Bee Competition 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้เรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันสะกดคำ
(Spelling Bee Competition 2019) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

 

 The 2nd MWIT Spelling Bee Competition (Junior High School Students)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
นำโดยอาจารย์ ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมแข่งขันการสะกดคำ “The 2nd MWIT Spelling Bee Competition (Junior High School Students)”
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนทุกคนตั้งใจและเต็มที่กับการแข่งขัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
นักเรียนได้ทั้งความรู้และประสบการณ์

Singing Contest 2019 (Audition Round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2019: Audition Round)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันอังคารหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เวลา 11.50 น ห้อง Active Learning Room ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร อ.พฤกษาพันธุ์ สวาทสุข และอ.ศุภร์ มนต์เลี้ยง เป็นกรรมการตัดสินผู้เข้าแข่งขันด้านการร้องเพลง การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน

              

 

นักเรียนทุกคนต่างโชว์พลังเสียงที่ทรงพลังผ่านทางบทเพลง การเรียนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องเรียนผ่านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเท่านั้น แต่เรายังสามารถโชว์ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของเราผ่านการร้องเพลงได้อีกด้วย

       

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจกับความสามารถของตนอีกด้วย

ภาพรวมของผู้เข้าแข่งขันทุกคนอีกทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากหมวดตะวันตก

Spelling Bee Competition (1st Semester- 2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee Competition)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 ณ ห้อง English Active Learning Room ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตน ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในทางที่ถูกและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้นักเรียนรัก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนต่อไป

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก นักเรียนทุกคนต่างแสดงออกถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด

 

 

“เส้นทางสู่นักแปลมืออาชีพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
ได้จัดอบรมหัวข้อ “เส้นทางสู่นักแปลมืออาชีพ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM
และวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเสรี อู่ธาราสวัสดิ์ ผู้เขียนหนังสือ
“ผ่านฉลุยตะลุย CU-TEP” และผู้แปลหนังสือ “Miracle Morning” ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า
บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการแปลจากผู้เขียน
และนักแปลผู้มากประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar: EIL-Informed Perspective of ELT Material Development by Ajarn Sonthaya Rattanasak

เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำหนังสือประกอบการสอนขึ้นด้วยตนเอง
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)
จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “EIL-Informed Perspective of ELT Material Development”
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สนธยา รัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้และ
อธิบายกระบวนการจัดทำหนังสืออย่างละเอียดและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ทุกท่าน

 

ประชุมกลุ่มสาระ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมกลุ่มสาระเพื่ออัพเดทข้อมูลจากการประชุมวิชาการที่ผ่านมา
ให้กับอาจารย์ทุกท่านทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า

 

English & French Camp 2019

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ IEM เข้าค่ายเอก “English & French Camp 2019”
ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสองเอกเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและ
จัดการสิ่งต่างๆในค่ายครั้งนี้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้ใช้ภาษาในการทำกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆในค่ายได้เสริมสร้างความรัก
และความสามัคคีระหว่างพี่-น้องรวมถึงความรักและความสามัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างเอก

 

ประชุมกลุ่มสาระ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมกลุ่มสาระเพื่อชี้แจงรายละเอียด ระดมความคิดและตกลงแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า

Active learning room

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)ได้อบรมการใช้จอ interactive ในการจัดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562ณ ห้อง Active Learning room บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
กับห้องที่ได้รับการตกแต่งปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

English Camp Ecoventure

เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp Ecoventure” ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมในฐานส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและรักสิ่งแวดล้อมเช่น ฐานแยกประเภทของขยะ
ฐานสร้างสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เป็นต้นนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
และทักษะการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมในวันที่สองเป็นกิจกรรมผจญภัย โดยนักเรียนได้นั่งเรือออกไปเพื่อปลูกป่าชายเลน พายเรือ เล่นน้ำ
เล่นกระดานโคลนรับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยที่กระเตงกลางน้ำ และปิดท้ายด้วยการชมวิถีชีวิตของลิง
ที่อาศัยอยู่ตามแนวป่าชายเลนถือเป็นประสบการณ์ที่น่าผจญภัยและสนุกสนานเป็นอย่างมาก

   

 

อำลาคณาจารย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส

ในวันพฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หลังจากคณาจารย์และนักเรียนได้เข้าร่วม พิธีอำลาคณาจารย์ – ลาน้อง และ
พิธีบายศรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น
คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกอังกฤษ-ฝรั่งเศสได้ถ่ายรูปร่วมกัน
เพื่อเป็นที่ระลึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความทรงจำดีๆที่จะอยู่ในใจของเราตลอดไป

SGLC English Competition

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันในงาน “SGLC English Competition” ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นักเรียนของเราได้ร่วมเข้าแข่งขัน
ในรายการ “Crossword”, “Spelling Bee” และ “French Speech” โดยนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1        การแข่งขัน Crossword

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน Crossword

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1        การแข่งขัน Spelling Bee

National Public Speaking Competition

ในวันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในงาน National Public Speaking Competition ในหัวข้อ “Nature is a common language” โดยการแข่งขันในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ESU Thailand) บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นของนักเรียน
ที่จะคว้ารางวัล

BCC Spelling Bee Contest

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขัน “BCC Spelling Bee Contest” ในงานวิชาการ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
มีจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 32 คนโดยนักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1         จำนวนเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวนเงินรางวัล 2,000 บาท

งานสาธิตวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (“Word Power”) และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Word Clue) บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน
ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมาก

นอกจากการแข่งขันทางด้านภาษา นักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM, อังกฤษ-อังกฤษ และอังกฤษ-ฝรั่งเศส ได้ร่วมกัน
จัดซุ้มกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการในครั้งนี้

 

โครงการบริการวิชาการ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ร่วมเดินทางไปกับทางคณะโรงเรียน เพื่อจัดติวการทำข้อสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดสระแก้ว

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมาก โดยสังเกตจากการตั้งใจฟัง จดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ตอบคำถามและถามคำถามเพิ่มเติม บรรยากาศการติวเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน

 

การแข่งขัน Crossword “อัสสัมชัญวิชาการ”

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้พานักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน Crossword ในงาน “อัสสัมชัญวิชาการ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

นายธัชธรรม สังขะเมฆะ       วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นายภูมินทร์ เกรียงโกมล      วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 

Story Telling Contest 2018 for M.3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling Contest 2018) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ได้ร่วมความร่วมมือจาก นักเรียนระดับชั้น ม.4 เอก Innovation English Major (IEM) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.3 เป็นอย่างมาก

Singing Contest 2018 (Semi and Final round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2018: Semi and Final Round)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจ

Singing Contest 2018 (Audition Round)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest 2018: Audition Round)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ เวลา 11.50 น ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร เป็นกรรมการตัดสินผู้เข้าแข่งขันด้านการร้องเพลง การแข่งขันได้สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการเรียน
ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเคร่งเครียดหรือจริงจัง นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากรอบๆตัวได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจและถูกกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นของช่วงวัยชั้นมัธยมศึกษาปีที 2

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบันเทิงใจ นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เลือกสรรเพลงที่โชว์ความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลงและยังเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ชมและผู้มาเชียร์สนุกสนานและประทับใจกับความสามารถของตน

Spelling Bee Competition 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee Competition)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 ตึกวิทยวิโรฒ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการจุดประกายให้นักเรียนรัก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนต่อไป

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
นักเรียนทุกคนต่างแสดงออกถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด

ประชุมประจำกลุ่มสาระ ครั้งที่ 2

เนื่องด้วยทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้วางแผนดำเนินการจัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

ทางกลุ่มสาระ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น

ประชุมวิชาการPLCประจำเดือนกรกฎาคม

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดการประชุมวิชาการ PLC ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 7 กค 61 ณ ห้อง 1712 ณ อาคารวิทยวิโรฒ โดยอ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้ชีแจ้งและวางแนวทางการดำเนินงานแก่บุคคลากรภายใน

PIM Language Competition ครั้งที่ 3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) นำโดย ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันสะกดดคำ Spelling Bee ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30-14.30 น. ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาว นัทชา สหพัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2

นางสาว วริษา โชติสนธิ

ประชุมกลุ่มสาระครั้งที่ 1

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) จัดประชุมประจำกลุ่มสาระครั้งที่1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ และ อ.ดร วรพงษ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาและวางแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(มัธยม)

ต้อนรับอาจารย์นิสิตฝึกสอนประจำปี2561

Training Day

Training Day : based on critical & creative thinking skills

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรมภายในแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการฝึกสอนแบบ based on critical & creative thinking skills ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและความเข้มข้นอย่างมาก