ระบบจัดการศิษย์เก่า PSMCOM

ยินดีต้อนรับ ศิษย์เก่าวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(MT) เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

รายชื่อศิษย์เก่านักเรียนวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รอบ TCAS
นายกนต์ธร หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ 1
นายชยพล รอบคอบ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์ทองแถม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
นายวริทธิ์ รุ่งบรรณพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
นายพร้อม พร้อมพิชาญ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
นายอภิชา จรรยาธนากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทส(IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
นายธัชนิน มูลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
นายโชติชัน วิจิตรแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
นายภัทราวุธ วรวิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทส(IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
นายยิ่งศักดิ์ เหลืองมณีเวชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 1
นายลภัส อุดมวัลลภ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 1
นายธาวิน วัชรสุขกิจไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
นางสาวลักษิกา เขมะลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) 1
นายพาสกร คนึงเพียร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) 1
นายปัณณ์ ขันสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดิจิตัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ ภาพยนตร์ 3
นางสาวไอลดา พุกพญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ -
นายธราดล การภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( หลักสูตร ครุศาสตร์ บัณฑิต ) 3
นายรัชชานนท์ ชุติพานิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล) 1
นายอัครักษ์ ยิ้มสอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 1
นายภวัต อุชุวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นวัตกรรมสื่อสารสังคม สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 1
นายกริน วิทูรกิจวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ 1
นางสาวขวัญมนัส สื่อมโนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจิตรศิลป์ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 1
นายจิรัฎฐิ ฉัตรวรโชค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย -
นางสาวญาดา สุดเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย -
นายธนกฤต จันทร์ถาวร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เกมมัลติมีเดียและอินเตอร์แอ็คทีฟ -
นายบุณยภู ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 1
นายพรรษกร เกรียงประภากิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 1
นายพีรณัฐ เปรมพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย -
นายธนวัฒน์ อุดชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
นายภัทร ภัทรานวัช มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ ไอที -
นางสาวธนาวรรณ อึ้งประภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1
นายวรกมล รัตนตยารมณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 1
นายพันธวิศ บูรศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษสองภาษา) 4
นายภูมิ ธราพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง วิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 4
นางสาววรินร์ลดา ประเสริฐสิทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ - 4
นาวสาววรนิษฐา นวลมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 3
นางสาวอรยาณี จันทร์แจ้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดิจิทัลมีเดียและศิลปภาพยนตร์ ภาพยนต์ 2
นางสาวอลิน แสนชัยชนะ Korea Advanced of Science and Technology (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี - - -
นายศิลา เศรษฐถาวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ -
นายสาริน พู่พันธ์พานิช สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย -
นายเอิร์ธ พรหมโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ -
นายกานต์ชนิต งานบัณฑิตชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิตอล 1
นางสาวชลิตา แทนเอี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชวน -